Toki Pona Language Names

The language names listed below are copied as they appear in Toki Pona: The Language of Good by Sonja Lang, the creator of Toki Pona.

Quick-links to each section: natural languages, sign languages, conlangs


Language Names
toki Alapi Arabic
toki Apikan Afrikaans
toki Awasa Hausa
toki Awisi Haitian Creole
toki Elena Greek
toki Epanja Spanish
toki Esi Estonian
toki Esuka Basque
toki Inli English
toki Insi Hindi
toki Intonesija Indonesian
toki Inu Inuit languages
toki Ipo Igbo
toki Isilan Icelandic
toki Italija Italian
toki Iwisi Hebrew
toki Jolupa Yoruba
toki Kalike Scottish Gaelic
toki Kanse French
toki Kantun Cantonese
toki Kinla Welsh
toki Lasina Latin
toki Lomani Romanian
toki Losi Russian
toki Lowasi Croatian
toki Mosijo Hungarian
toki Netelan Dutch
toki Nijon Japanese
toki Nosiki Norwegian (Bokmål)
toki Nosiki sin Norwegian Nynorsk
toki Panla Bengali
toki Peson Breton
toki Pokasi Bulgarian
toki Posan Bosnian
toki Potuke Portuguese
toki Sameka Jamaican Patois
toki Seki Czech
toki Sesi Tsez
toki Sikipe Albanian
toki Sonko Chinese
toki Sopisi Serbian
toki Sumi Finnish
toki Tansi Danish
toki Topisin Tok Pisin
toki Tosi German


Sign Languages
The linguistic publication Ethnologue lists 121 Deaf sign languages used worldwide. To name a sign language in Toki Pona, simply add the country or region name after toki luka (hand language). Here is an incomplete list:
toki luka Kanse French Sign Language
toki luka Kepeka Quebec Sign Language
toki luka Mewika American Sign Language
toki luka Oselija Australian Sign Language
toki luka Piten British Sign Language
toki luka Sonko Chinese Sign Language
toki luka Tosi German Sign Language
toki Inli luka Manually Coded English


Constructed Languages
Of course, Toki Pona is not the only constructed language. Other creations include:
toki Apiwili Afrihili
toki Epelanto Esperanto
toki Inli pona Basic English
toki Inota Lingua Ignota
toki Intelinwa Interlingua
toki Ito Ido
toki Kuwenja Quenya
toki Latan Láadan
toki Losupan Lojban
toki Mansi Mänti
toki Nawi Na’vi
toki Olapi Volapük
toki Palepelen Baôleybelen
toki Pasiki Fyksian
toki pona toki pona
toki Selen Seren
toki Semisi Semitish
toki Sinan Klingon
toki Sintalin Sindarin
toki sitelen Anlasi Unker Non-Linear Writing System
toki sitelen Pisinpo Blissymbols
toki Soleso Solresol
toki Soma Somish
toki Tolome Traumae
toki Tosulaki Dothraki